Wettelijke mededelingen

1- Bescherming van persoonsgegevens …… 2- Koekjesbeleid

Bescherming van persoonsgegevens

U bent lid van Familiekunde Vlaanderen en hebt aangegeven dat Regio Kempen uw voorkeur draagt. Of u bent geen lid en hebt persoonsgegevens aan FV-Kempen doorgegeven. Dan kunt u lezen welke gegevens wij van u verzamelen en hoe wij daarmee omgaan.

In deze tekst staan deze afkortingen voor:
FV-Kempen voor Familiekunde Vlaanderen Regio Kempen vzw
FV voor Familiekunde Vlaanderen vzw

1. Waarom deze verklaring over de bescherming van uw persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn informatie die het toelaten u te identificeren als natuurlijke persoon, ongeacht of wij dit daadwerkelijk doen. U bent identificeerbaar van zodra het mogelijk is om direct of indirect een verband te leggen tussen een of meer gegevens en u als natuurlijke persoon.

We gebruiken en verwerken uw persoonsgegevens enkel in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere toepasselijke regelgeving.

2. Identiteit van de verwerkende vereniging

Naam Familiekunde Vlaanderen Regio Kempen vzw
Maatschappelijke zetel Thierry de Renesselaan 1, 2390 Malle
Ondernemingsnummer 0877.340.650
Rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen
Contactpersoon:
de secretaris van de vereniging
Patrick De Maesschalck,
Jos De Schutterstraat 5,
2280 Grobbendonk
secretaris@fv-kempen.be

3. Verwerking van uw gegevens

In overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming worden uw persoonsgegevens verwerkt op basis van volgende wettelijke grondslagen:

 • Op basis van uw toestemming.
 • Op basis van een gerechtvaardigd belang.

4. Welke persoonsgegevens verzamelt FV Kempen?

FV Kempen verklaart enkel de persoonsgegevens te beheren en verwerken die nodig zijn haar doelstellingen te verwezenlijken. Volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Achternaam, voornaam.
 • Contactgegevens: adres, telefoonnummer, e-mail.
 • Uw lidnummer bij Familiekunde Vlaanderen vzw.
 • Financiële gegevens in het kader van een overeengekomen dienstverlening.
 • Het adres van uw website in het kader van een overeengekomen dienstverlening.

  Minderjarigen
  Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

5. Met welk doel verzamelt FV Kempen uw gegevens?

Contact met de leden en niet-leden die ons hun persoonsgegevens overmaakten.
Verspreiding van het digitale tijdschrift De Kempense Genealoog.
De verantwoordelijkheid bij de gepubliceerde artikels in het tijdschrift De Kempense Genealoog.
Dienstverlening met betrekking tot familiegeschiedenis: zoals uitnodigingen voor cursussen over familiegeschiedenis, conferenties, individuele ondersteuning bij uw genealogisch onderzoek, het verspreiden van het adres van uw website, en zo verder (deze opsomming dient als voorbeeld en is niet uitputtend).
Financiële transacties tussen u en FV Kempen.
Voor het bekomen van subsidies van de overheid of andere tussenkomsten bij andere rechtspersonen gebruikt FV Kempen uw gegevens.

6. Ontvangers van uw gegevens

Wij verstrekken in principe nooit gegevens aan derden, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

7. Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen genomen:

• de bestuursleden en gemachtigde personen die uw persoonsgegevens verwerken, zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. Deze personen die namens FV Kempen van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
• we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
• we anonimiseren of pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
• wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

8. Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Uw persoonsgegevens worden niet langer dan nodig bewaard om de vooropgestelde doelstellingen te bereiken.
Zowel voor leden van FV Kempen als voor personen die geen lid zijn van FV Kempen maar wel hun persoonsgegevens hebben meegedeeld, gelden volgende termijnen:

Alle gegevens zullen bewaard blijven:
– voor leden van FV Kempen tot vijf jaar na uw laatste jaar van lidmaatschap bij Familiekunde Vlaanderen.
– voor personen die geen lid zijn van FV Kempen geldt dezelfde termijn die begint op de 1ste januari volgend op het laatste jaar van uw lidmaatschap.

Gegevens zullen steeds verwijderd worden uit onze databank indien ze niet langer nodig zijn om onze doelstelling te bereiken, of indien u uw recht op verwijdering uitoefent.

Boekhoudkundige gegevens en financiële gegevens vallen niet onder deze termijnen. Hiervoor tellen andere wettelijke termijnen van bewaring.

9. Uw rechten in verband met uw verzamelde gegevens door FV Kempen

9.1     Garantie op een wettelijke en veilige verwerking van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden steeds verwerkt voor de doelstellingen vermeld in punt 5.

9.2   Recht op toegang

Indien u uw identiteit kan bewijzen, hebt u het recht om informatie te verkrijgen over het verwerken van uw persoonsgegevens.

Aldus hebt u het recht om de doeleinden tot verwerking te kennen, alsmede de desbetreffende categorieën van persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers waarnaar persoonsgegevens worden verzonden, de gehanteerde criteria gebruikt om de periode van gegevensbewaring te bepalen en de rechten die u kan uitoefenen over uw persoonsgegevens.

9.3     Recht op het rechtzetten van uw persoonsgegevens

Onjuiste of onvolledige persoonsgegevens kunnen verbeterd worden.

9.4     Het recht om vergeten te worden

U hebt het recht om het verwijderen van uw persoonsgegevens te bekomen in de volgende situaties:
– Uw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de vooropgestelde doeleinden;
– U trekt uw toestemming tot verwerken in, en er is geen andere wettelijke grondslag tot verwerken;
– Uw data dienen verwijderd te worden in overeenstemming met een wettelijke verplichting.

9.5     Het recht om uw toestemming in te trekken

U hebt de mogelijkheid uw toestemming tot het verwerken van uw persoonsgegevens op elk tijdstip in te trekken.

10. Hoe kan ik mijn rechten uitoefenen?

Indien u uw rechten wenst uit te oefenen, dient u een schriftelijk verzoek en bewijs van uw identiteit te versturen via mail naar de secretaris van FV-Kempen. Wij zullen u zo binnen de maand van antwoord dienen. Contact secretaris@fv-kempen.be

11. Mogelijkheid om klacht in te dienen

Indien u niet tevreden bent over de verwerking van uw persoonsgegevens door FV Kempen aarzel dan niet om ons te contacteren.

U meent een inbreuk inzake gegevensbescherming vast te stellen en de uitoefening van uw rechten was zonder resultaat. Neem dan contact op bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.

12. Aanpassing van deze verklaring over de bescherming van persoonsgegevens.

FV Kempen kan haar verklaring over de bescherming van uw persoonsgegevens wijzigen. Deze wijzigingen worden op de website van FV Kempen aangekondigd. Oudere versies van deze verklaring worden in ons archief opgeslagen. Contacteer de secretaris indien u deze wilt raadplegen.

13. Versie van deze verklaring

Deze verklaring over de bescherming van persoonsgegevens geldt vanaf 16 februari 2022.