Tellingen

Tellingen in het hertogdom Brabant

Het hertogdom Brabant organiseerde al vanaf de veertiende eeuw tellingen binnen haar bevolking. Dit hertogdom strekte zich uit over Nederland en België. Belgische genealogen, vooral in de grensstreken, kunnen daarom voorouders in Noord-Brabant vinden.

Er waren verschillende redenen om lijsten van de bevolking op te stellen: fiscale oogmerken zoals het innen van hooftgelt en ophalen van bedezettingen, tellen van de hoeveelheid graenen per huishouden, een telling van het aantal dieren, een haardtelling, enzoverder.

Zij geven een momentaan zicht op de samenstelling van een gemeentelijke of stedelijke bevolking. Deze tellingen geven om allerhande redenen meestal geen al te gedetailleerd overzicht van de bevolking.

Tellingen door FV-Kempen gepubliceerd

(of door leden van FV-Kempen ter beschikking gesteld)

Placcaert ordonnerende aen alle Inwoonders van Brabant hunnen Graenen te voeren in eene van de Steden van Loven, Brussele, Antwerpen, Mechelen, Diest, Soutleeuw, Lier ofte Herentals, behoudelijck dat sy daer van vermogen te behouden ’t gene noodtsaeckelijk sal wesen voor hun verdoen van een maendt,
t’ arbitreren ende te taxeren by die van de Weth.
Van den 7. November 1693

Turnhout: stad en vrijheid – begijnhof – Oud-Turnhout met Schoonbroek
Naamindex van de tellingen in 1693 in de toenmalige omschrijving van de stad Turnhout.
Oud-Turnhout met Schoonbroek
Turnhout – Stad en Vrijheid
Turnhout – Begijnhof (herziene uitgave)


Inkohiering van het hoofdgeld in 1696

Bevolking van Turnhout. Cohier hoofdgeld 1696 (Transcriptie door Ger W.H. Matthee).Ordonnantie verclaerende, dat onder het verbod van den 13.April lestleden ende 25. deser van den uytvoer der Graenen oock begrepen is den uytvoer van het Broodt, ordonnerende daer er-boven t’ ondersoecken allen de huysen, mitsgaeders d’ Abdyen, Cloosters ende andere Plaetsen
om te achterhaelen de quantiteit der Graenen.
Van den 29. Mey 1709.

Fusiegemeente Lille = Gierle – Lille – Poederlee – Wechelderzande met Vlimmeren. Vlimmeren en Wechelderzande scheidden in 1768. Vlimmeren is sinds 1977 een deelgemeente van Beerse.


Reglement ordonnerende een denombrement generael
der ingesetenen van den hertoghdomme van Brabant.
Van den 27. december 1754.

Rijksarchief in BelgiëWebpaginaNaamindex door FV KempenOpmerking
Arendonk2ArendonkSte Agneetendael
Dessel160Dessel (in opbouw)1 zille is 100 roeden
Mol114 Mol 1 sille is 100 roeden
Vosselaar112Vosselaar


Renteboeken, grondboeken, ….

Manuaal van 1422 ‘Rentboek Commanderij Ter Brake (Alphen, Noord-Brabant).
De foto’s van de oorspronkelijke ingebonden perkamenten. Het deel van Oosterhout is reeds getranscribeerd.

Noord-Brabantse plaatsen: Alphen, Baarle, Etten, Gilzen, Ginneken, Goirle, Oosterhout, Oosterwijk, Baarle, Tilburg.
Belgische plaatsen: Duffel, Herentals, Meerle, Oosthoven (Oud- Turnhout), Weelde,

Oosterhout (Noord-Brabant) Rentboek Ter Brake, ‘Het manuaal van 1422’ (Transcriptie door Ger W.H. Matthee)


Tellingen door anderen gepubliceerd