Granen- en bevolkingstelling van 1709

terug naar bronnen in thema’s\wetgeving

terug naar volkstellingen

De ordonnantie verclaerende, dat (…)t’ ondersoecken allen de huysen, mitsgaeders d’ Abdijen, Cloosters en de andere Plaetsen om te achterhalen de quantiteyt der Graenen Van den 19. Meij 1709 had op de eerste plaats een granentelling op het oog. Maar verder in de tekst ging de Soevereine Raad van Brabant voort met:”Wij bevelen hun voorders onder diergelijcken eedt te doen aengeven door de gemelde Hoofden van Familie alle hunne Kinderen ende Domestiquen met naem en toenaem, (…).” Deze telling van de leden van de families, beter huishoudens genoemd, is voor een familiale genealoog een bron om de familiegeschiedenis aan te vullen en tevens een bijkomende referentie om gegevens uit de parochieregisters te steunen.

Deze ordonnantie verduidelijkte eerdere verboden en vulde ze ook aan. Ze werd uitgevaardigd tijdens de Spaanse Successieoorlog van 1701-1713. Verschillende Europese mogendheden vochten tegen onder andere het koninkrijk Frankrijk en het Spaanse Rijk. De Geallieerden slaagden in hun opzet: ze verhinderden dat deze twee rijken geregeerd werden door Lodewijk XIV van Frankrijk.

Zie Spaanse Sucessieoorlog op Historiek.net.

Geraadpleegde literatuur

Proost, Ludo, ‘De granen- en bevolkingstelling van 19 mei 1709 in het hertogdom Brabant. Kwartier van Antwerpen’, De Kempense Genealoog, 2 (2021), 39-43.

Wouters, Joseph Michiel, Placcaerten, ordonnantien, edicten, reglementen, tractaeten ende priviligien in dese Nederlanden uijt-gegeven t’ sedert den jaere M.D.C.LXXV. Het sesde deel, Brussel, 1738. (Google-boeken).