Genealogie en wetgeving

Het is niet de opdracht van onze vereniging om de hele wetgeving in verband met de raadpleging, de bewaargeving en het openbaar maken van persoonlijke en andere gegevens te bespreken. Daarom vindt u op deze pagina enkele toegangen tot deze wetgeving en een paar inlichtingen die een genealoog helpen om het onderzoek wettelijk of praktisch te kaderen.

Algemene verordening gegevensbescherming

Persoonsgegevens zijn door een Europese verordening en door de Belgische wetten beschermd.

Algemeen gezegd: elke genealoog dient erover te waken dat namen en gegevens van levende personen alleen met hun toestemming kunnen worden gepubliceerd.
Zie: de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit
Adviezen over de raadplegingen voor en publicaties van genealogisch onderzoek.

In verband met overleden personen is het aangeraden om te overwegen of het wenselijk is of men zomaar gegevens vrijgeeft. Soms bestaan er ook nog wettelijke belemmeringen om die gegevens openbaar te maken: bijvoorbeeld, de wetgeving in verband met de openbaarheid van archieven, enz.

Akten uit de registers van de burgerlijke stand

Het Koninklijk Besluit van 17 maart 2021 over de genealogische opzoekingen in de akten van de burgerlijke stand en tot verlening van de toegang tot de DABS aan het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën laat de genealoog toe om afschriften van akten van de burgerlijke stand te bekomen (volledige tekst en het verslag aan de Koning).

Enkele uittreksels voor het gewone genealogisch onderzoek:

Art. 2. Eenieder kan een uittreksel of een afschrift verkrijgen van openbare akten van de burgerlijke stand bij:
1° de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar de akte werd opgemaakt, of
2° het Rijksarchief, indien de akte ernaar werd overgebracht.

Art. 3. De uittreksels en afschriften van akten van de burgerlijke stand die in het kader van dit hoofdstuk worden afgeleverd voor genealogische, historische of wetenschappelijke doeleinden, dragen de vermelding « Afgeleverd voor genealogische, historische of wetenschappelijke doeleinden. ».

Verslag aan de Koning. Daarnaast werd de termijn van openbaarheid van de akten van de burgerlijke stand van 100 jaar gedifferentieerd. Voor huwelijksakten is de termijn voortaan 75 jaar en voor overlijdensakten 50 jaar. Voor de overige akten werd de termijn van 100 jaar behouden.

Het K.B. bevat ook regels in verband met afschriften van niet-openbare akten.

De akten van de Burgerlijke Stand gedeponeerd bij het Rijksarchief in België kan u raadplegen op Genealogische Bronnen https://genealogie.arch.be/

Deze akten kan u ook raadplegen op Family Search: https://www.familysearch.org/search/
Ook voor akten na 1920 (bezig) https://www.familysearch.org/records/images/

Afschriften uit de bevolkingsregisters


5 JANUARI 2014. – Koninklijk Besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende het verkrijgen van informatie uit de bevolkingsregisters en uit het vreemdelingenregister (B.S., 17 januari 2014). In werking getreden op 27 januari 2014.


1. Bevolkingsregisters die minder dan 120 jaar geleden zijn afgesloten:
Deze registers zijn niet raadpleegbaar. Wel kunnen er uittreksels uit de registers of getuigschriften (bewijs van afstamming of van woonst)  worden aangevraagd voor genealogische, historische of wetenschappelijke doeleinden.

2. Bevolkingsregisters die meer dan 120 jaar geleden werden afgesloten
Deze registers kunnen vrij worden geraadpleegd indien dit gebeurt in het kader van genealogische, historische of andere wetenschappelijke doeleinden.

Meer uitleg nodig? Gebruik deze koppeling naar het Rijksarchief in België.

Parochiale en andere private archieven

De parochiale registers opgemaakt voor het jaar 1800 zijn vrij raadpleegbaar. Deze registers bevinden zich meestal in het Rijksarchief. Sommige steden en gemeenten bezitten nog deze oorspronkelijke documenten.
De parochiale registers gedeponeerd bij het Rijksarchief in België kan u raadplegen op Genealogische Bronnen https://genealogie.arch.be/

Private archieven zijn alleen raadpleegbaar na toestemming van de eigenaars, bewaargevers of beheerders. Zij bepalen de toegangen en procedures. De parochiale registers opgesteld vanaf het begin van de 19de eeuw vallen onder private archieven.

Notariële documenten

Voor de genealoog

Ouder dan 100 jaar, vrij raadpleegbaar.
Jonger dan 100 jaar, vrij raadpleegbaar voor notarissen. Andere belanghebbenden bezitten een schriftelijke verklaring van de notaris. Details: zie Notaris, Rijksarchief.

Voor de notarissen

Uittreksel uit Richtlijnen en aanbevelingen voor de bewaargeving, inzage en reproductie van notariële minuten en repertoria
1.2.1 VERPLICHTE BEWAARGEVING

De minuten en repertoria van de notariële akten, die meer dan 75 jaar oud zijn, moeten in
bewaring worden gegeven bij het Rijksarchief.

Tijdelijke uitzonderingen:
a) Akten waarvoor een officiële vrijstelling werd verleend door de algemeen rijksarchivaris op gemotiveerde aanvraag van de notaris, zoals voorzien in art. 62 van de wet op het
notarisambt (Zie 1.6 hierna).

b) Testamenten, huwelijkscontracten, contractuele erfstellingen en akten van uiterste
wilsbeschikking,
ontvangen door dezelfde notaris, moeten worden in bewaring gegeven,
ten laatste wanneer de jongste van deze akten die voor een bepaalde notaris zijn verleden,
100 jaar oud is (akkoordprotocol van 20 november 2003 tussen de Nationale Kamer van
Notarissen van België en het Rijksarchief; zie bijlage 4.7).

c) Minuten en repertoria worden bij voorkeur overgedragen per volledige ambtsperiode van een notaris. Voor notarissen met een uitzonderlijk lange ambtsloopbaan kan in onderling overleg met de diensten van het Rijksarchief een kortere periode, bijvoorbeeld van tien jaar, worden overeengekomen.

(Bron: Rijksarchief in België, Notaris)

Archiefwet

Wetgeving in verband met archieven in Europa, België, Gemeenschappen en Gewesten.