Genealogie en wetgeving

Akten uit de registers van de burgerlijke stand

Het Koninklijk Besluit van 17 maart 2021 over de genealogische opzoekingen in de akten van de burgerlijke stand en tot verlening van de toegang tot de DABS aan het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën laat de genealoog toe om afschriften van akten van de burgerlijke stand te bekomen (volledige tekst en het verslag aan de Koning).

Enkele uittreksels voor het gewone genealogisch onderzoek:

Art. 2. Eenieder kan een uittreksel of een afschrift verkrijgen van openbare akten van de burgerlijke stand bij:
1° de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar de akte werd opgemaakt, of
2° het Rijksarchief, indien de akte ernaar werd overgebracht.

Art. 3. De uittreksels en afschriften van akten van de burgerlijke stand die in het kader van dit hoofdstuk worden afgeleverd voor genealogische, historische of wetenschappelijke doeleinden, dragen de vermelding « Afgeleverd voor genealogische, historische of wetenschappelijke doeleinden. ».

Verslag aan de Koning Daarnaast werd de termijn van openbaarheid van de akten van de burgerlijke stand van 100 jaar gedifferentieerd. Voor huwelijksakten is de termijn voortaan 75 jaar en voor overlijdensakten 50 jaar. Voor de overige akten werd de termijn van 100 jaar behouden.

Het gebeurt nog dat ambtenaren weigeren een afschrift binnen de de grenzen van dit Koninklijk Besluit af te leveren. Verwijs daarom -indien nodig- in uw contacten met de ambtenaren van de burgerlijke stand naar dit besluit.

Bent u een afstammeling dan kan u altijd een afschrift opvragen en gelden de bovenstaande beperkingen niet.

Het K.B. bevat ook regels in verband met afschriften van niet-openbare akten. Zie afdeling 2.

Afschriften uit de bevolkingsregisters


5 JANUARI 2014. – Koninklijk Besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende het verkrijgen van informatie uit de bevolkingsregisters en uit het vreemdelingenregister (B.S., 17 januari 2014). In werking getreden op 27 januari 2014.


1. Bevolkingsregisters die minder dan 120 jaar geleden zijn afgesloten:
Deze registers zijn niet raadpleegbaar. Wel kunnen er uittreksels uit de registers of getuigschriften (bewijs van afstamming of van woonst)  worden aangevraagd voor genealogische, historische of wetenschappelijke doeleinden.

2. Bevolkingsregisters die meer dan 120 jaar geleden werden afgesloten
Deze registers kunnen vrij worden geraadpleegd indien dit gebeurt in het kader van genealogische, historische of andere wetenschappelijke doeleinden.

Meer uitleg nodig? Gebruik deze koppeling naar het Rijksarchief in België.