Genealogie en wetgeving

Algemene verordening gegevensbescherming

Persoonsgegevens zijn door een Europese verordening en door de Belgische wetten beschermd. Algemeen gezegd: elke genealoog dient erover te waken dat namen en gegevens van levende personen alleen met hun toestemming kunnen worden gepubliceerd.

In verband met overleden personen is het aangeraden om te overwegen of het wenselijk is of men zomaar gegevens vrijgeeft. Soms bestaan er ook nog wettelijke belemmeringen om die gegevens openbaar te maken. Raadpleeg het hoofdstuk ‘Archiefwet’.

De Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit
Adviezen over de raadplegingen voor en publicaties van genealogisch onderzoek.

Akten uit de registers van de burgerlijke stand

De termijnen van openbaarheid van deze akten na de datum van de gebeurtenis zijn: voor huwelijksakten 75 jaar, voor overlijdensakten 50 jaar en voor de geboorteakten 100 jaar.

Het Koninklijk Besluit van 17 maart 2021 over de genealogische opzoekingen in de akten van de burgerlijke stand en tot verlening van de toegang tot de DABS aan het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën laat de genealoog toe om afschriften van akten van de burgerlijke stand te bekomen (volledige tekst en het verslag aan de Koning).

Afschriften uit de bevolkingsregisters


De bevolkingsregisters zijn -binnen bepaalde grenzen- raadpleegbaar indien dit gebeurt voor genealogische, historische of wetenschappelijke doeleinden.

1. Bevolkingsregisters die minder dan 120 jaar geleden zijn afgesloten:
deze registers zijn niet raadpleegbaar. Wel kunnen er uittreksels uit de registers of getuigschriften (bewijs van afstamming of van woonst)  worden aangevraagd.

2. Bevolkingsregisters die meer dan 120 jaar geleden werden afgesloten:
deze registers kunnen vrij worden geraadpleegd.

Meer uitleg nodig? Zie het Rijksarchief in België.

5 JANUARI 2014. – Koninklijk Besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende het verkrijgen van informatie uit de bevolkingsregisters en uit het vreemdelingenregister (B.S., 17 januari 2014). In werking getreden op 27 januari 2014.

Parochiale en andere private archieven

De parochiale registers opgemaakt voor het jaar 1800 zijn vrij raadpleegbaar.

Private archieven zijn alleen raadpleegbaar na toestemming van de eigenaars, bewaargevers of beheerders. Zij bepalen de toegangen en procedures. De parochiale registers opgesteld vanaf het begin van de 19de eeuw vallen onder private archieven.

Notariële documenten

Ouder dan 100 jaar, vrij raadpleegbaar.
Jonger dan 100 jaar, vrij raadpleegbaar voor notarissen. Andere belanghebbenden bezitten een schriftelijke verklaring van de notaris. Details: zie Notaris, Rijksarchief.

Wat kan een genealoog verwachten bij gedeponeerde notariële documenten?


Uittreksel uit Richtlijnen en aanbevelingen voor de bewaargeving, inzage en reproductie van notariële minuten en repertoria bij het Rijksarchief in België
1.2.1 VERPLICHTE BEWAARGEVING

De minuten en repertoria van de notariële akten, die meer dan 75 jaar oud zijn, moeten in bewaring worden gegeven bij het Rijksarchief.

Tijdelijke uitzonderingen:
a) Akten waarvoor een officiële vrijstelling werd verleend door de algemeen rijksarchivaris op gemotiveerde aanvraag van de notaris, zoals voorzien in art. 62 van de wet op het
notarisambt.

b) Testamenten, huwelijkscontracten, contractuele erfstellingen en akten van uiterste
wilsbeschikking, ontvangen door dezelfde notaris, moeten worden in bewaring gegeven,
ten laatste wanneer de jongste van deze akten die voor een bepaalde notaris zijn verleden,
100 jaar oud is (akkoordprotocol van 20 november 2003 tussen de Nationale Kamer van
Notarissen van België en het Rijksarchief; zie bijlage 4.7).

c) Minuten en repertoria worden bij voorkeur overgedragen per volledige ambtsperiode van een notaris. Voor notarissen met een uitzonderlijk lange ambtsloopbaan kan in onderling overleg met de diensten van het Rijksarchief een kortere periode, bijvoorbeeld van tien jaar, worden overeengekomen.

(Bron: Rijksarchief in België, Notaris)

Archiefwet

Wetgeving in verband met archieven in Europa, België, Gemeenschappen en Gewesten.